31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۹ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
1پیمان افراسیابحوزه ریاست--ریاست دانشگاه05434211001-2/شماره داخلی: 2002-2003/نمابر: 34211000
2اسماعیل وزیریحوزه ریاستمدیریت حوزه ریاست-مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 05434211001-2/شماره داخلی: 2002-2003/نمابر: 34211000
3- -حوزه ریاستمدیریت طرح و برنامه--05431232074/شماره داخلی: 2074/نمابر: 31232074
4- -حوزه ریاستمدیریت طرح و برنامه-کارشناس طرح و برنامه05431232075/شماره داخلی: 2075/نمابر: -
5- -حوزه ریاستدبیرخانه هیئت اجرائی جذب هئیت علمی--05431232083-4/شماره داخلی: 2083-4/نمابر: 31232083
6- -حوزه ریاستمدیریت نظارت و ارزیابی--05431232078/شماره داخلی: 2078/نمابر: 31232078
7منصور غفاریدانشکده علوم پایه--ریاست دانشکده علوم05432232180/شماره داخلی: 2180/نمابر: 32232180
8فرحناز حکمتیدانشکده علوم پایهآموزش دانشکده علوم-مسئول آموزش دانشکده علوم05431232200/شماره داخلی: 2200/نمابر: -
9- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی--05431232047/شماره داخلی: 2047/نمابر: -
10- -پردیس دانشگاهی--کارشناس پردیس دو05432235481/شماره داخلی: -/نمابر: -
11- -دانشکده علوم پایه--معاونت دانشکده علوم05431232181/شماره داخلی: 2181/نمابر: -
12- -دانشکده علوم پایهگروه ریاضی--05431232188/شماره داخلی: 2188/نمابر: -
13- -دانشکده علوم پایهگروه فیزیک--05431232185/شماره داخلی: 2185/نمابر: -
14- -معاونت پژوهش و فناوری--کارشناس پژوهشی05431232048/شماره داخلی: 2048/نمابر: -
15- -پژوهشگاهپژوهشکده تالاب بین المللی هامون--05432224497/شماره داخلی: -/نمابر: -
16- -دانشکده علوم پایهگروه شیمی--05431232186/شماره داخلی: 2186/نمابر: -
17- -دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسی--05431232187/شماره داخلی: 2187/نمابر: -
18- -دانشکده علوم پایهگروه آمار --05431232188/شماره داخلی: 2188/نمابر: -
19- -دانشکده دامپزشکی--ریاست دانشکده دامپزشکی05431232250/شماره داخلی: 2250/نمابر: 31232250
20- -دانشکده دامپزشکی--معاونت دانشکده دامپزشکی05431232251/شماره داخلی: 2251/نمابر: -